Viewing entries tagged
#techster

Att vara eller inte vara i Cloud

Comment

Att vara eller inte vara i Cloud

I över ett decennium har molndebatten och Cloud varit ett populärt ”buzzword” som man framgångsrikt kunnat sälja in tusentals och åter tusentals seminarier kring.

Men när röken väl skingras kring en hype så brukar det vara lättare att urskilja vad som faktiskt är möjligt och hur man kan dra nytta av det. Något som kanske började med en naiv uppfattning om en Cloud-utopi som löste alla problem, har på senare tid utkristalliserats som en del av en övergripande strategi. En strategi som nyttjar Cloud för enskilda deltjänster, specifika verksamhetsbehov eller möjligtvis en kollaborationsplattform för användare.

IaaS, PaaS och SaaS har alla sina för- och nackdelar och det är idag ur ett ekonomiskt perspektiv ej försvarbart att vare sig gå ”all-in” eller stå utanför molnlösningar helt. Nyckeln till framgång är snarare ett rationellt tillvägagångssätt utifrån det faktiska verksamhetsbehovet. Många organisationer som tidigare hade målet att bygga verksamhetssystem från scratch och anpassa utifrån en unik arbetsprocess väljer idag hellre att köpa in detta som en generisk molntjänst där arbetsprocessen nu istället är den som får rätta in sig i ledet.

Standardiserade tjänster där man kan dra ekonomisk fördel av leverantörens uppdateringar och kontinuerlig utveckling har blivit vardag. En SaaS tjänst som kan se dyr ut till en början, har ca 65% av TCO direkt i licenskostnaden vilket kan jämföras med en likvärdig ”on-prem” lösning där licenskostnaden endast utgör 26% av TCO. En bättre synbarhet och omfördelning av kostnader kan för det otränade ögat framstå som ökade kostnader, därför behöver man beakta samtliga parametrar och göra hela kalkylen för att få fram faktisk slutkostnad och TCO för lösningen.

Faran är alltså nödvändigtvis inte kostnaden, utan snarare risken att verksamheten går sin egna väg när konsumtion är enkel och lättillgänglig. IT-avdelningens roll kommer därför fortsatt vara vital, för att vara med och driva den övergripande strategin och styra konsumtionen av tjänster i enighet med den.

Vissa tjänster skall kanske med fördel konsumeras i Cloud, andra passar bättre ”on-prem” och en tredje tjänst kanske kan dra nytta av båda delarna.

Hur ser din molnstrategi och konsumtion ut i din verksamhet?

Comment

IT-säkerhet åt folket

Comment

IT-säkerhet åt folket

I ett tappert försök att göra titeln till en travesti av romartidens devis, “bröd och skådespel åt folket” vill vi ta tillfället i akt att kort reflektera över Försvarets radioanstalt’s (FRA) relativt nyutgivna årsrapport för 2018.

Snabbt konstateras att cyberfrågorna uppmärksammas med emfas, vilket är högst rimligt i dagens digitaliserade samhälle. FRA har uppgiften att vara statens resurs för teknisk informationssäkerhet, vilket innebär att de lämnar stöd till andra myndigheter och statliga bolag för att stärka deras förmåga att stå emot IT-angrepp.

I färskt minne har vi händelserna med till exempel Transportstyrelsen och Svenska Kraftnät som illustrerar behovet av IT-säkerhet. Man kan också antaga att det finns ett visst mörkertal av statliga aktörer som har haft incidenter och brister gällande IT-säkerheten. Antagande stärks av att årsrapporten berättar om en ökad efterfrågan av stöd från FRA angående informationssäkerhet. Den ökade medvetenheten och sannolikt kunskapen om de alltmer intrikata hoten är såklart också en parameter till varför efterfrågan ökat.

Intrycket av rapporten är att IT-säkerheten verkligen är i fokus och att mycket görs för att utveckla och stärka förmågor. Även vikten av samverkan, både mellan myndigheter och privata företag, fastslås som en nyckel till framgång. 

Frågorna om IT-säkerhet som historiskt sätt varit på IT-avdelningens bord för beslut behöver förankras och tilldelas resurser på ledningsnivå för att nå önskat resultat. Detta är i linje med utvecklingen för dagens organisationer, där IT generellt kan användas som ett strategiskt vapen för de som drar nytta av det på rätt sätt i sin affärsverksamhet.

Hur har ni det med segmentering i nätverket, brandväggar, lösenord och autentisering?

Comment